دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان ، خلاصه کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت یک تالیف دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : رشتة مدیریت 3 واحد درسی منبع : آمار وکاربرد آن در مدیریت مؤلف : دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی     فهرست اسلاید سر فصل ها طرح درساهداف درسجایگاه درسفصل اول : کلیاتفصل دوم : مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشدهفصل سوم : طبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه آماریفصل چهارم : توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شد ...