حل المسائل فصل نهم ( تقطیر) کتاب عملیات واحد رابرت تریبال( جلد دوم)   با توجه به موجود نبودن  حل المسائل جلد دوم کتاب عملیات واحد رابرت تریبال، 3 تن  از دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف تصمیم گرفتیم شروع به حل  مسائل پایانی فصل های 9الی 14 این کتاب نماییم: 9-تقطیر 10-استخراج از مایعات 11-جذب سطحی و تعویض یونی 12-خشک کردن 13-استخراج از جامدات 14-پدیدۀ انتقال در فرآیندهای بیوسیستم   در این پکیج حل کامل  22 سوال مسائل آخر فصل، فصل 9 ...