مبانی نظری تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون
نوع فایل : word (..doc)
تعداد صفحه : 50
قسمتی از محتویات فایل :
 
‏تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده
‏نمای ‏تاریخی ‏لغت ‏خانواده ‏بسیار ‏قدیمی ‏است. ‏خانواده ‏از ‏لغت ‏فامیلیا1. Familia
‏مشتق ‏شده ‏است) ‏100تا ‏300 ‏بعد ‏از ‏میلاد)که ‏به ‏همه ‏افراد ‏یک ‏خانواده ‏اعم ‏از ‏خویشاوندان، ‏غیرخویشاوندان، ‏مستخدمان، برده‏‏ها ‏و ‏کارگران ‏نسبت ‏داده ‏می‏‏شود. ‏سپس ‏در ‏نتیجه ‏رشد ‏طبقه ‏متوسط ‏یا ‏سرمایه‏ ...