کارگاه 3 ( مطالعات حمل و نقل ) از نظر کلی یک پروژه کامل برای درس کارگاه3 ( مطالعات حمل و نقل ) دانشجویان شهرسازی می باشد فایل قابل ویرایش می باشد در صورت لزوم می توانید تغییرات دلخواه را روی آن اعمال کنید محدوده مورد مطالعه باغ دختران خرم اباد می باشد و اگر محدوده مورد مطالعه شما متفاوت باشد با توجه به اینکه اطلاعات به دست آمده دقیق و با توجه به بازدید های میدانی صورت گرفته پس می توانید از بسیاری از اطلاعات آن  را با محدوده خود تطبیق دهید این کارگاه شامل پنج بخش : شناخت ، مطالعات جمعیتی ...