دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، بررسی روشها ومطالعات انجام شده پیرامون مدیریت وکنترل هوشیاری در مشاغل حساس بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : حوادث و تصادفات به دنبال خطاهای انسانی ناشیاز خستگی به دنبال اختلال یا کمبود یا بی نظمی خوابExxon Valdez ، کشتی که به گل نشست Three Mile Island حادثه هسته ای کارخانه Chernobyl حادثه کارخانه شیمیایی Bhopal تراژدی سفینه فضایی challenger حادثه DC-8 در خلیج گونتانامو کوبا و حوادث خطوط هوایی کره حوادث هوایی نشان داده است که 21% حوادث به دنبال خستگی بوده اند ...