دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، توسعه رابطه مغز با ماشین  بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : توسعه رابط مغز با ماشین: گروه جراحی مغز و اعصاب و مهندسی پزشکی، دانشگاه میشیگان، آن آربور، میشیگان 48109 --0338;بخش جراحی مغز و اعصاب، گروه از نوروبیولوژی، مرکز Neuroengineering، دانشگاه دوک دورهام، شمالگام منطقی بعدی در جهت کلی europrosthetics است  بسیاری از پیشرفت های تکنولوژیک مورد نیاز که خواهد بود برای ترجمه بالینی از واسط مغز و ماشین مورد نیازدر حال حاضر، از جمله نسل جدید از ...