دانـلـود پاورپوینت رشته کامپیوتر بـا عـنـوان، لیست پیوندی بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت :  تعریف لیست پیوندی  :Link Listتعریف : مجموعه ای از گره ها که هرگره حداقل شامل یک فیلد داده ویک فیلد اشاره گر است.اشاره گر هر گره از نوع خود گره است.هر گره به وسیله ی اشاره گر خود به گره بعدی اشاره می کند.نقایص کار با آرایه ها به صورت ترتیبیبازگشت ناپذیر بودن حافظه بعد از گرفتن آنلازم بودن پیش بینی بیشترین حافظه مورد نیازپر هزینه بودن اضافه کردن عنصرپر هزینه بودن حذف کردن عنصرپر هزینه بود ...