پاورپوینت تبدیل فوریه (Fourier Transform)

پاورپوینت-تبدیل-فوریه-(fourier-transform)تبدیل فوریه (Fourier Transform) پس ازعبور نور از یک منشور ‍(Prism) یا diffraction grating، نور به اجزا مختلف با فرکانس های خاص خود (مونوکروماتیک) تجزیه می شود. این امر مشابه تبدیل فوریه (FT) است. می توان یــک سیگنال یک بعدی را بصورت مجموعه ادانلود فایل