دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان ، خلاصه کتاب مباحث ویژه مدیریت دولتی تالیف دکتر مهدی الوانی دکتر شمس و السادات زاهدی دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : مباحث ویژه در مدیریت منبع : مباحث ویژه درمدیریت دولتی مـولــف : دکتر مهدی الوانی دکتر و شمس السادات زاهدی       فصل اول هدف کلی: آشنایی با روش مورد پژوهی به عنوان یکی از روش های آموزشی در مدیریت و چگونگی تنظیم قضایای مربوط به مدیریت و آشنایی با نحوه نجزیه و تحلیل قضایای سازمانیقضیه: شرح یک سلسله حقایق ...