پایان نامه کامل در مورد بررسی نقش طبقه اقتصادی و اجتماعی بر معیارهای همسرگزینی رشته علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی فرمت : word تعداد صفحات :172 قسمتی از متن : مطالعه حاضر به بررسی نقش طبقه های اقتصادی – اجتماعی  بر معیارهای همسر گزینی در میان جوانان شهر تهران می پردازد. تعداد 400 نفر از جوانان شهر تهران را با استفاده از نمونه گیری طبقه ای و نمونه گیری تصادفی ساده از هر طبقه  و با استفاده از روش پیمایش مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد،  زنان بیش از مردان به خصوصی ...