توضیحات برنامه کامل کامل هست اتاق پرورش قارچ 1  اسپر و اسپوس قارچ 2 اصول چیدن قارچ 3 اموزش پرورش قارچ در خانه 4 انواع بیماری و افات قارچ دکمه ای 5 پرورش قارچ داکمه ای 6 پرورش قارچ داکمه ای 7 روش پرورش قارچ صدفی 8 روش کشت قارچ صدفی در کیسه پلاستیکی 9 شرایط لازم برای پرورش ورشد قارچ 10 گزارش طرح توجیهی، فنی و اقتصادی 11 فصل کاشت 12 لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای سالن پرورش قارچ 13 مراحل کاشت قارچ 14 میزان گرما سالن پرورش قارچ 15 ...