بیش از %90 ریخته گری قطعات چدنی ریخته گری در ماسه میباشد.قطعات چدنی با تولید بسیار انبوه با خط تولید اتوماتیک انجام می شود.ذوب در یک کوره القایی با فرکانس متوسط ساخته می شود. انتخاب این نوع کوره قابلیت ساخت انواع چدنها را به ما میدهد.انتخاب آنالیز گراسپکترومتر (کوانتوم ) ما را قادر میساد که عناصر شیمیایی موجود در ذوب را تا هزارم در صد اندازه گیری کنیم این انتخاب ها ما را قادرمیسازد تاقطعاتی با کیفیت بالا تولید نماییم. ذوب با آنالیز مشخص پس از تایید کنترل کیفی درقالبی که پس از تایید کنترل کیفی جف ...